Projekt "Blisko"

Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność  jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

·         rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;

·         wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;

·         wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;

·         włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

W ramach projektu BLISKO Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy realizuje zdanie „Biblioteka(rz)-lokalny przewodnik”, które można podzielić na dwa obszary. 

Szkolenia bibliotekarzy i partnerów projektu pod kątem diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności w obszarze kultury. Nabycie i wykorzystanie wiedzy nt. zwiększania liczby osób (nowych mieszkańców Gminy Czernica) w kulturze czytelniczej. Wyjazdy studyjne mające na celu rozpoznanie potencjału gminy pod kątem: przyrodniczym, historycznym i sztuki. 

Drugi obszar to animacja społeczności lokalnej, która ma na celu włączenie jak najszerszej grupy mieszkańców w grono odbiorców literatury. W drugim roku Biblioteka ogłosi konkurs na inicjatywy oddolne mające na celu promocję czytelnictwa, wspieranie integracji i  aktywności społecznej. Na ten cel w projekcie zostały zabezpieczone środki finansowe. 

 

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023

Tagi