Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - brak skrótów klawiaturowych
 • - brak opisów alternatywnych i tytułów zdjęć i obrazków
 • - dokumenty pdf nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Skwarska.
 • E-mail: j.skwarska@biblioteka-czernica.pl
 • Telefon: 48 502 041 408

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 8b, 55-003 Czernica
 • E-mail: sekretariat@biblioteka-czernica.pl
 • Telefon: 48 502 040 821

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 8b, 
55-003 Czernica

 • Lokal biblioteki mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
 • Przy wejściu do lokalu znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych. Drzwi zewnętrzne są aluminiowe otwierane siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się mały przedsionek, z którego wchodzi się do Sali Głównej. W lokalu są przystosowane toalety. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Filia nr 1 w Kamieńcu Wr. ul. Kolejowa 6

 • - Lokal mieści się na I i II piętrze. Obiekt jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami    ruchowymi (winda). 
 • - Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • - Wejście do lokalu prowadzi przez parking wyłożony kostką, drzwi wejściowe otwierane siłami mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się przedsionek, następnie wejście do windy, a za następnymi drzwiami klatka schodowa. W lokalu są przystosowane toalety. Odstępy pomiędzy regałami mają min. 1 m szerokości. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 

Filia nr 2 w Chrząstawie Małej. ul. Wrocławska 97A (lokalizacja tymczasowa)

 • - Lokal mieści się na parterze świetlicy wiejskiej
 • - Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • - Drzwi wejściowe do budynku o szerokości 90 cm otwierane są siłą mięśni. Wejście do biblioteki przez drzwi otwierane również siłą mięśni o szerokości 90 cm. W budynku jest przystosowana toaleta. Odstępy pomiędzy regałami mają min. 70 m szerokości Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Filia nr 3 w Nadolicach Wlk. ul. Wrocławska 52a

 • Lokal biblioteki mieści się na parterze. Częściowo jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • Do lokalu prowadzi kilka schodów z poręczą oraz podjazd. Dojazd do podjazdu jest utrudniony przez krawężnik i nawierzchnię (trawnik).
 • Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
 • Drzwi zewnętrzne otwierają się ciężko siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się przedsionek, następnie wejście do biblioteki.. W lokalu nie ma przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Filia nr 4 w Ratowicach ul. Wrocławska 56a

 • Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze. Nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • Do lokalu prowadzi kilka schodów z poręczą
 • Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
 • Drzwi zewnętrzne otwierają się siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, następnie wejście do biblioteki, drzwi otwierane siłą mięśni. W lokalu nie ma toalet. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Filia nr 5 w Jeszkowicach ul. Jelczańska 4

 • Lokal biblioteki mieści się na niskim parterze. Nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne .
 • Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
 • Drzwi zewnętrzne otwierają się siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się mały przedsionek, następnie wejście do biblioteki przez drzwi otwierane siłą mięśni. W lokalu nie ma przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Filia nr 6 w Dobrzykowicach ul. Szkolna 1

 • Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze. Nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • Do lokalu prowadzi kilka schodów z poręczą.
 • Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
 • Drzwi zewnętrzne otwierają się siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, następnie wejście do kolejnego korytarza, drzwi otwierają się ciężko siłą mięśni biblioteki.. W lokalu nie ma przystosowanych toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.